Všeobecné obchodné podmienky

(ďalej len “VOP”) 

I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky ( ďalej len ” VOP ” ) upravujú zmluvný vzťah medzi predávajúcim a prevádzkujúcim svoj obchod na nižšie uvedenej internetovej adrese ako predávajúcim na strane jednej (ďalej len “predávajúci”) a fyzickou osobou spotrebiteľom , ako kupujúcim na strane druhej ( ďalej len ” kupujúci ” ) , a to prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len ” webové rozhranie ” ) .

Predávajúcim je

Inca Collagen s.r.o.

sídlo : Zborovská 906/11, Žabovřesky 61600 Brno, Česká republika
IČO: 07680261
IČ DPH: CZ 07680261

spoločnosť zapísaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu v Brně, Odd. C, vložka 109529

Adresa internetového obchodu predávajúceho : www.www.incacollagen.sk ( ďalej len ” internetový obchod ” )

1.2 Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba , ktorá uzatvorí a plní kúpnu zmluvu s predávajúcim za účelom nákupu výrobkov, určených pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre samotnú fyzickú osobu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti.

1.3 Predmetom týchto VOP je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán , tj predávajúceho a kupujúceho, vzniknutých na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len ” kúpna zmluva “) .

1.4 Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom, ktoré nie sú vyslovene upravené v týchto VOP a/alebo v zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 40 / 1964 Zb., Občiansky zákonník , v znení neskorších predpisov , a zákonom č . 250/2007 Z.z.., o ochrane spotrebiteľa , v znení neskorších predpisov.

1.5 V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a kúpnou zmluvou uzatvorenou medzi predávajúcim a kupujúcim, má prednosť text zmluvy s tým, že VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.6 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito VOP a že s týmito VOP súhlasí .

1.7 Kupujúci berie na vedomie, že na účely úpravy jeho vzťahu k predávajúcemu sa za účinné považujú VOP v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Predávajúci je oprávnený znenie VOP meniť či doplňovať akýmikoľvek zmenami, čím ale nie sú dotknuté práva a povinnosti, ktoré vznikli počas účinnosti predchádzajúceho znenia VOP .

II. Kúpna zmluva – všeobecné ustanovenia

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Pod tovarom sa rozumejú potravinové doplnky, ďalej len ako “tovar“.

2.2 Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia nasledujúcich informácií :

a ) názov produktu ;

b ) fotografia produktu ;

c ) špecifikácia produktu podľa jeho povahy ;

d ) cena produktu – je vždy uvedená ako cena konečná vrátane DPH , pričom nezahŕňa náklady na dopravu tovaru k zákazníkovi , ak nie je v ponuke uvedené inak , pričom ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní;

2.3 Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

2.4 Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch , keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky .

III. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Na účely objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní . Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :

a ) objednávanom tovare, ktorý kupujúci vložil do elektronického nákupného košíka webového rozhrania,

b ) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c ) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru

(ďalej spoločne len ako “objednávka” ) .

3.2 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní, či v objednávke ( ďalej len “elektronická adresa kupujúceho“) .

3.3 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká prijatím potvrdenia prijatia objednávky kupujúcim (akceptáciou), pričom v prípade platby ceny za tovar v hotovosti v prevádzke predávajúceho podľa čl 4.1 a ) VOP dôjde k prijatiu objednávky okamihom zaplatenia kúpnej ceny.

3.4 Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy alebo z VOP.

IV . Cena

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :

a ) v hotovosti v prevádzke predávajúceho uvedenej v rámci objednávkového formulára tam , kde predávajúci umožňuje osobný odber;

b ) bezhotovostne prevodom na bankový účet , ktorý predávajúci oznámi kupujúcemu v rámci procesu objednávky ( ďalej len “účet predávajúceho“)

c ) bezhotovostne platobnou kartou online ;

d ) dobierkou tam , kde predávajúci umožňuje dopravu tovaru prostredníctvom oprávneného prepravcu .

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške . Ak nie je uvedené vyslovene inak , kúpnou cenou sa rozumie aj náklady spojené s dodaním tovaru .

4.3 V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru .

4.4 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby , ktorý je oznámený kupujúcemu v rámci procesu objednávky . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet podľa bodu 4.1 b )

4.5 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .

4.6 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty .

4.7 Daňový doklad-y za predaj tovaru a služby (doprava) bude zákazníkovi dodaný buď priamo s tovarom alebo elektronicky emailom. Dodanie daňového dokladu emailom prebehne najneskôr do 10 dní od prevzatia zásielky zákazníkom. Objednávka a doprava môže byť rozdelená na viac daňových dokladov podľa expedície tovaru.

4.8 Tovar zostáva do úplného zaplatenia ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru a riadneho prevzatia tovaru, majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.

  • Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb). Nevyzvednutím dobírky závaznost objednávky nekončí. Pokud si zboží objednané na dobírku nevyzvednete, budete kontaktováni k uhrazení poštovného za nevyzvednutou zásilku. Požadujeme úhradu nákladu na poštovné a balné ve výši 300 Kč na č. u. : 2003344/0300 (Československá obchodní banka, a.s.)-CZK, po neuhrazení této částky bude pohledávka předána na příslušné právní – vymáhací oddělení. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených.

V. Dodanie

5.1 Predávajúci sa zaväzuje vydať tovar kupujúcemu v nasledujúcich lehotách :

a ) v prípade platby v hotovosti sa predávajúci zaväzuje vydať tovar kupujúcemu kedykoľvek po prijatí objednávky kupujúceho v prevádzkarni predávajúceho v priebehu bežnej pracovnej doby , ktorá je uvedená v rámci informácií o predávajúcom  v objednávkovom rozhraní ,

b) v prípade platby bezhotovostným spôsobom a zároveň v prípade, že tovar je doručovaný kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, sa predávajúci zaväzuje odoslať tovar kupujúcemu v lehote najviac 48 hodín od prijatia úplnej úhrady ceny tovaru a prípadných nákladov spojených s dodaním tovaru tak, aby sa zabezpečilo jeho dodanie kupujúcemu najdlhšie v lehote 10 dní od prijatia úhrady, alebo kupujúcemu najdlhšie v lehote 10 dní od prijatia objednávky  oznámiť, že v tejto lehote nie je možné zásielku dodať. V prípade, že nedôjde v tomto odseku k vyššie uvedenej úhrade v lehote do 10 dní od prijatia objednávky, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

5.2 Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť pri preprave, doručovaní a dodaní tovaru, najmä uviesť úplnú a správnu adresu a byť k dispozícii na prevzatie zásielky. Prípadné náklady , ktoré predávajúcemu vzniknú v dôsledku porušenia týchto povinností kupujúcim, nesie kupujúci .

VI . Odstúpenie

6.1 V súlade s ustanovením § 8 ods. 1 zákona č. 102 / 2014 Z.z. . o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji, v znení neskorších predpisov má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, Mathonova 25, 613 00 Brno ( bod 1.1 VOP ).

6.2 V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší s tým, že kupujúci musí tovar vrátiť bez zbytočného odkladu predávajúcemu po odoslaní odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale.

6.3 V lehote pätnástich ( 15 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný . Ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .

6.4 Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnenia , ktoré poskytol predávajúcemu za odobraný tovar, a to do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru, najneskôr však do tridsiatich ( 30 ) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kupujúcemu poskytnuté plnenie už pri vrátení tovaru.

VII. Záruka, zodpovednosť za vady, spory

7.1 Záručná doba na vady dodaného tovaru začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu . Ak nie je pri dodaní tovaru stanovená dlhšia záručná doba , je záručná doba na dodaný tovar 24 mesiacov. Ak zistí kupujúci pri prevzatí tovaru vady, musí tieto skutočnosti oznámiť predávajúcemu vždy písomne doporučeným listom alebo elektronicky na emailovú adresu predávajúceho, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

7.2 V prípade reklamácie tovaru zabezpečuje predávajúci reklamáciu takým spôsobom , aby na strane kupujúceho nevznikli náklady spojené s vrátením tovaru (poštovné a balné). V prípade zaslania prípravku k reklamácii poštou bude predávajúci náklady na poštovné kupujúcemu kompenzovať. Pred uplatnením reklamácie formou odoslania tovaru sa odporúča najprv kontaktovať predávajúceho na elektronickej adrese a dohodnúť si priebeh reklamácie tak, aby sa minimalizovali náklady na oboch stranách, keď nemusí predávajúci zaslanie prípravku pre reklamáciu vyžadovať.

7.3 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .

7.4 V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou , má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

7.5 V prípade tovaru zakúpeného podnikateľom sa takýto zmluvný vzťah spravuje zákonom 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom. V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

7.6 Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporom RSO, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúci – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvu. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

VIII. Ochrana osobných údajov

8.1. Kupujúci na základe objednávky tovaru alebo rezervácie tovaru pre osobný odber poskytuje predávajúcemu svoje osobné údaje. Za osobné údaje sú podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) považované všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (zákazníkovi); ktorou sa rozumie fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

8.2. Pre účely činnosti uzavretia kúpnej zmluvy a jej splnenia alebo za účelom zaistenia rezervácie osobného odberu tovaru, poskytuje kupujúci predávajúcemu údaje o svojom mene, bydlisku, telefónne číslo a e-mailovú adresu (ďalej len „Osobné údaje“). Meno kupujúceho a adresa jeho bydliska sú poskytované za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, doručenia tovaru a vystavenia účtovného dokladu. Telefónne spojenie a e-mailová adresa sú poskytované za účelom kontaktovania kupujúceho z dôvodu podania informácie o realizácii kúpnej zmluvy a rezervácie osobného odberu. Spracovanie osobných údajov kupujúceho pre tieto účely nepodlieha v súlade s čl. 6, odst. 1, písm. b) Nariadenia súhlasu zo strany kupujúceho, nakoľko ich spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy s kupujúcim. Telefónne číslo zákazníka smie spoločnosť použiť len na špeciálne marketingové zľavové akcie typu Blue Monday, ktorá je iba raz za rok.

8.3. Osobné údaje budú uchovávané najdlhšie po dobu 5 rokov).

8.4. Informácie podľa čl. 12 nariadenia GDPR sú kupujúcemu poskytované zaslaním tzv. informácie pre zákazníkov v súvislosti s potvrdením jeho objednávky tovaru.

8.5. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržovaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1 . Tieto VOP sú platné a účinné dňom 24. 5. 2018.

9.2 . Predávajúci je oprávnený tieto VOP meniť .

9.3 . Vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa vo veciach neupravených VOP riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky , najmä zákonom č 40 / 1964 Zb . , Občianskym zákonníkom , a zákonom o liekoch.

 

V Brne, dňa 26.4.2023

 

Nice to see you

We noticed you are visiting us from afar.
Maybe you are looking for our internetional website?

Enter website

Press the button to continue to the international website.

Or go to the original website.

Change language

×