Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Slovenský kuriér 3,30 €

Osobný odber Zdarma

V hotovosti pri odbere Zdarma

Kartou online Zdarma

Inca Collagen si môžete kúpiť vo všetkých slovenských lekárňach a viac než partnerských miestach po celej Slovenskej republike.

Obchodné podmienky

Inca Collagen si môžete objednávať on-line priamo na našom internetovom obchode www.incacollagen.sk. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe elektronickej objednávky kupujúceho. Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých osobných alebo firemných údajov a dodacej adresy na ktorú vám bude tovar zaslaný. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými, platobnými a reklamačnými podmienkami.

Kupujúcim sa zaväzujeme dodať: 

 • Druh, množstvo a kvalitu tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR a ČR.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, objednavky@incacollagen.eu, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:

 • Poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, alebo kuriérom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad nám tieto bezodkladne oznámiť:

 • Telefonicky na číslo: 0911/409 259
 • Poštou na adresu: INCA agency s r.o., Zborovská 906/11, 616 00 Brno

Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné a v mene EUR a CZK.

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania. Po 2 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku kupujúceho realizovať ako záväznú. Storno objednávky je kupujúci povinný zaslať formou e-mailu na adresu: objednavky@incacollagen.eu.

Bezodkladne vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky. Zrušenie objednávky po uplynutí 2 hodín od jej zadania je možné zrušiť iba formou konzultácie – mailom: objednavky@incacollagen.eu.

Pred prevzatím a zaplatením zásielky si namieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame.

Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné poškodenia spôsobené výrobcom, alebo predávajúcim, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania. jeho používania. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania a údržby tovaru. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.

V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo ak obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiaden doklad o nákupe, bezodkladne nás informujte poštou na INCA agency s r.o., Zborovská 906/11, 616 00 Brno. V prípade, ak zistíte poškodenie tovaru spôsobené výrobcom, alebo predávajúcim zašlite nám tovar na našu adresu s kópiou o predaji, ktorú ste obdržali spolu s tovarom, s popisom vady. Reklamovaný tovar vám opravíme, vymeníme za rovnaký, alebo vám vrátime peniaze.

Reklamačné konanie začína plynúť dňom jej uplatnenia. Predávajúci informuje kupujúceho bezodkladne e-mailom o prijatí reklamovaného tovaru a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu, o čom ho bezodkladne informujeme odpovedným emailom, ale zároveň v zákonnej lehote 30 dní odo dňa uplatnenia toto oznámenia zasielame aj písomne.

Ku každej objednávke prikladáme faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

 • Doručenie kuriérom doručovateľskej služby, s doručením do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
 • Osobný odber – bez doplatku, na odbernom mieste, platba v hotovosti.

Vyzdvihnutie tovaru na odbernom mieste je možné po telefonickom dohovore, na adrese Žellova 2, 821 08 Bratislava

Spôsob platby  

 • Osobný odber odber - bez doplatku, na odbernom mieste
 • Doručenie kuriérom doručovateľskej služby s doručením do 10 pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky.
  • 1 krabička – 3,30 €
  • Od 2 krabičiek - zdarma

Za účelom vybavenia vašej objednávky si musíme uložiť vaše osobné údaje avšak iba v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z.. Poskytnutie údajov je z vašej strany dobrovoľné. Zaslaním objednávky dávate svoj súhlas s použitím, spracovaním a uložením vašich osobných údajov do našej databázy. Kedykoľvek máte právo písomne tento súhlas odvolať.

 

Spotrebiteľ, ktorý koná v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. má právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany si vrátia všetky poskytnuté plnenia. Spotrebiteľ je povinný oznámenie o odstúpení vykonať v písomnej forme a v uvedenej lehote ho osobne doručiť na adresu: INCA agency s r.o., Zborovská 906/11, 616 00 Brno, Česká republika, alebo najneskôr v posledný deň ho odovzdať na poštovú prepravu.

Predávajúci vráti peňažné plnenie do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Od zmluvy nie je možné okrem iného odstúpiť aj v súlade s ust. § 12 ods. 5 písm. c) vzťahujúce sa na predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na objednavky@incacollagen.eu), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporom RSO, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvu. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Inca Collagen

Balenie obsahuje 90 000 miligramov hydrolyzovaného kolagénu. Obsahuje 30 zlatých vrecúšok po 3 000 miligramoch. Vydržia vám mesiac.

Ku každému nákupu darček zdarma! Do každej zásielky Vám pridáme jedno balenie vitamínu C.

Inca Collagen si taktiež môžete kúpiť vo všetkých slovenských lekárňach